English menu

レモンステーキ 英(税込)カレー 英 (税込)[171]ピラフ 英 (税込)[177]パスタ 英(税込)ハンバーグ 英(税込)[176]定食 英(税込)[178]サラダ 英(税込)[172]アラカルト 英(税込)[170]ステーキ 英(税込)[179]